En kirkeforfatning anno 2011

26.09.2011

Folkekirkens forfatning ordnes ved lov"". Bestemmelsen i grundlovens § 66 kan uændret føres tilbage til junigrundloven af 1849. Siden da har spørgsmålet om en forfatning for folkekirken været behandlet i fire kommissioner og en række private forsøg. Ingen af bestræbelserne har ført til, at der er blevet fremsat forslag til en kirkeforfatningslov. Selskab for Kirkeret - der blev oprettet i 1986 bl.a. med henblik på at fremme kirkeretlig forskning og undervisning - har fundet, at tiden er inde til at gøre et nyt forsøg og fremlægger et forslag til, hvordan en kirkeforfatning kan tænkes at se ud i dag. Selskab for Kirkeret håber, at forslaget kan indgå i debatten om folkekirkens fremtid. Udkastet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af medlemmer af selskabets bestyrelse. Arbejdsgruppen blev nedsat af bestyrelsen for Selskab for Kirkeret i efteråret 2010. Høring På grundlag af debatten på årsmødet den 26. september 2011 og efterfølgende bidrag fra medlemmerne og andre interesserede vil forfatningsforslaget blive færdiggjort. Til brug for den proces er det muligt at downloade rapporten. Klik her. Fristen for at sende bidrag er: 1. december 2011. Bidragene kan sendes til: kirkeforfatning@kirkeret.dk Spørgsmål kan rettes til selskabets formand, Peter Christensen: peterchr@mail.dk Den endelige rapport vil sammen med foredragene på møderne i efteråret 2010, foråret 2011 og efteråret 2011 blive optrykt i Kirkeretsantologi 2012 (""Forfatningssagen""), der vil blive udgivet i begyndelsen af 2012.

Podcast fra årsmødet Det er muligt at høre indlæggene fra årsmødet 26. september 2011 som podcast Klik her.

Religion og teologi