Kirkeretsantologien

Selskab for Kirkeret udgiver en serie antologier, "Kirkeretsantologien", med artikler om kirkeret i bred forstand. Artiklerne i Kirkeretsantologien er i væsentlig omfang skrevet på baggrund af foredrag og indlæg afholdt ved selskabets arrangementer.

Nyere antologier kan købes hos forlaget Eksistensen - både som ordinære bøger og som e-bøger. Ældre antologier kan tilgås gratis digitalt via "projekt jurabog", der drives af Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet (jura.ku.dk/jurabog).

Kirkeretsantologi 2023 - Præstens tjenstlige forpligtelser. Kirkerettens retskilder - fra reformationen til nu

Lisbet Christoffersen, Martin Martensen-Larsen og Lars Chr. Kjærgaard (red.), Selskab for Kirkeret, Frederiksberg 2023, ISBN 978-87-410-0905-6

 • Forord, s. 7
 • Lisbet Christoffersen, Lars Chr. Kjærgaard og Martin Martensen-Larsen, »Præstens tjenstlige forpligtelser 2023«, s. 9

I. Forvaltningsretlig, religionssociologisk og dogmatisk drøftelse af tjenstlige forpligtelser

 • Anders Jørgensen, »Præsten og dennes tjenstlige pligter - en juridisk overflyvning«, s. 19
 • Morten Engberg, »Præsten og lydighedspligten«, s. 33
 • Lars Chr. Kjærgaard, »Biskoppens ledelsesret og præstens lydighedspligt - praksis i stiftet«, s. 51
 • Jens Torkild Bak, »Præsten som embedsmand. Skal indholdet gentænkes?«, s. 65
 • Else Marie Wiberg Pedersen, »Embedsforståelse og tjenstlige pligter: et teologisk-dogmatisk perspektiv«, s. 71
 • Kirsten Donskov Felter, »Præsters syn på embede, kald og tjenstlige pligter«, s. 87
 • Peter Lodberg, »Præsters tjenstlige pligter betragtet i et teologisk og juridisk perspektiv«, s. 101

II. Præstens ret og pligt i relation til øvrige kirkelige aktører

1. Begravelse

 • Lisbet B. Christoffersen, »Præsten som begravelsesforvalter - retligt set«, s. 115
 • Ulla Schmidt og Theresa Lundquist French, »Biskoppers og præsters myndighedsudøvelse på begravelsesområdet«, s. 141
 • Marie Vejrup Nielsen, »Roller og ritualer i danskernes dødskultur - perspektiver fra kirkegårdens personale«, s. 161

2. Dåb

 • Martin Bendixen Rønkilde, »Døb dem og lær dem - om ret, pligt og praksis ved dåben historisk og aktuelt«, s. 175

3. Liturgi

 • Elof Westergaard og Charlotte Locht, »Præstens frihed til at skønne i forbindelsen mellem "Vidde og Koncentration«, s. 193

III. Reformationens betydning for kirkerettens retskilder

 • Morten Kjær, »Historisk rids over ret og reformation«, s. 207
 • Mads Langballe Jensen, »Fra Hemmingsens til Kofod Ancher«, s. 221
 • Kristian Mejrup, »Mellem Gud og fornuften«, s. 239
 • Svend Andersen, »Er en luthersk naturret mulig i dag?«, s. 253
 • Jeppe Bach Nikolajsen, »Folkekirkens indre anliggender«, s. 267
 • Lisbet B. Christoffersen, »Retlige grænser for regulering af kernen i folkekirkens indre anliggender«, s. 281
 • Bidragydere til kirkeretsantologi 2023, s. 325

 

Kirkeretsantologi 2022 - Om magt og demokrati i folkekirken - eller kirke i hvilken stat?

Leif Arffmann, Jens Torkild Bak og Tine Lindhardt (red.), Selskab for Kirkeret, Frederiksberg 2022, ISBN 978-87-410-0905-6

 • Forord, s. 7

Fra jura til politologi

 • Præambel, s. 11 
 • Leif Arffmann, »Preben Espersen - når ret skal være ret«, s. 13
 • Jens Torkild Bak, »Fra jura til politologi«, s. 23
 • Pernille Boye Koch (præsenteret af Jens Torkild Bak), »Politikkens kannibalisering«, s. 33

New Public Management

 • Præambel, s. 43. 
 • Jørgen Grønnegård Christensen, »NPM, de aparte offentlige og folkekirken«, s. 45
 • Annette Kruhøffer, »New Public Management i folkekirken«, s. 63
 • Karsten Eskildsen, »Myndighed og menighed«, s. 73

Strukturer og systemer

 • Præambel, s. 85 
 • Jens Torkild Bak, »Identifikation af ændringer og systemer på provsti- og sogneniveau«, s. 87
 • Asger Gewecke, »Ændringer mellem kirkeministerium, stift og provsti«, s. 95
 • Grete Wigh-Poulsen, »Provsten som provst - og præst«, s. 101
 • Ulla Schmidt, »Styringslogikker og teologi«, s. 111
 • Christian Dons Christensen, »Hvordan man regulerer et lymfesystem«, s. 131
 • Lone Hvejsel, »Fra folkekirke til frimenighed«, s. 145
 • Morten Nornild, »Udviklingen i det folkekirkelige styre i Grønland - set over en 30-årig periode«, s. 149
 • Bidragydere til kirkeretsantologi 2022, s. 167

Kirkeretsantologi 2019 - Religionsretlig lovgivning

Lisbet Christoffersen, Anders Jørgensen og Svend Andersen (red.), Selskab for Kirkeret, København 2019, ISBN 978-87-410-0635-2

 • Forord, s. 7
 • Lisbet Christoffersen, »Religionsretlig lovgivning 2014-2019 - bidrag og temaer i kirkeretsantologi«, s. 9

 

1. Trossamfundsloven og dens forudsætninger
1.1. Fra betænkning 1564/2017 til lov. En samlet lovregulering om andre trossamfund end folkekirken

 • Hans Gammeltoft-Hansen, »Om trossamfundslovens tilblivelse og indhold«, s. 37
 • Peter Lodberg, »Mindretalspositionens kulturteoretiske begrundelse«, s. 61
 • Jens Elo Rytter, »Demokratiske minimumskrav til trossamfund som betingelse for særrettigheder?«, s. 71
 • Margit Warburg, »Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund«, s. 95
 • Bettina Lemann Kristiansen, »Ligebehandling som konfliktpunkt i regulering af trossamfundenes forhold«, s. 109

 

1.2. Trossamfundenes respons til betænkning og lov

 • Ebbe Holm og Bent Hylleberg, »Religionsagtelse – ja, men på hvilke vilkår?«, s. 123
 • Czeslaw Kozon, »Den katolske Kirke og trossamfundsloven«, s. 135
 • Jonathan Harmat, »Trossamfundslov – kommentarer fra Det jødiske Samfund«, s. 147
 • Niels Valdemar Vinding, »Godkendelse og anerkendelse af de islamiske trossamfund i Danmark«, s. 159

 

1.3. Menneskeretlige og politisk-filosofiske reflektioner om trossamfundsloven

 • Eva Maria Lassen, »Internationale menneskerettighedsstandarder og de danske regler«, s. 181
 • Sune Lægaard, »Politisk-filosofisk analyse af trossamfundenes forhold til den danske stat«, s. 193

 

2. Ytringsfrihed og blasfemi

 • Sten Schaumburg-Müller, »Ophævelse af blasfemibestemmelsen - Much ado...«, s. 217
 • Kristine Garde, »Blasfemi – retsteologisk anskuet«, s. 233
 • Niels Henrik Gregersen, »Blasfemi: Fra Jesus-traditionen til nyeuropæisk kristendom«, s. 245

Kirkeretsantologi 2012 - Kirkeforfatning

Svend Andersen, Peter Christensen, Peter Garde, Peter Lodberg og Anders Jørgensen (red.), Selskab for Kirkeret, København 2012, ISBN 978-87-7457-666-2

 • Forord, s. 7
 • Anders Holm, »Magtbalancen i dansk kirkepolitik før og efter 1849 - skitse til en forståelsesmodel«, s. 11
 • Jens Rasmussen, »Kirke-stat-forholdet og forfatningsforslagene i det 19. århundrede«, s. 29
 • Tine Reeh, »"Borgerlig Indretning - Kristi Kirke"«, s. 49
 • Liselotte Malmgart, »Forfatningsforslag i det 20. århundrede«, s. 67
 • Lisbet Christoffersen, »Folkekirke mellem statskirke, embedskirke og frikirke«, s. 79
 • Henrik Reintoft Christensen, »Medierne og en kirkeforfatning«, s. 101
 • Peter Lodberg, »Menighedens liv og vækst - i teologisk belysning«, s. 119
 • Jens Torkild Bak, »Dysfunktioner i folkekirken«, s. 137
 • Selskab for Kirkeret, »En kirkeforfatning anno 2011«, s. 151
 • Peter Christensen, »Præsentationen af "En kirkeforfatning anno 2011"«, s. 237
 • Om forfatterne, s. 261

Kirkeretsantologi 2011 - Folkekirkens embeder

Kirsten Busch Nielsen, Lisbet Christoffersen, Peter Garde og Peter Lodberg (red.), Selskab for Kirkeret, København og Århus 2011, ISBN 9788774576143

 • Forord, s. 7

I. Indfaldsvinkler

 • Kirsten Busch Nielsen, »Det almene, det særlige og det helt særlige embede - forholdet mellem folkekirkens præsteembeder teologisk belyst«, s. 15
 • Peter Fischer Møller, »Delegation og kollegialitet i praksis - chefer, sjakbajser og tilsyn med selvstændige sjælehyrder«, s. 35
 • Morten Engberg, »Tilsyn og delegation i folkekirken«, s. 53
 • Kristine Garde, »Gejstlighed og tilsynsfunktion retsteologisk overvejet«, s. 69

II. Udviklingslinjer 

 • Ole Hyldegaard Hansen, »Bispeembedet i folkekirken historisk og retligt belyst«, s. 85
 • Else Marie Wiberg Pedersen, »Biskoppen, hun... - forholdet mellem folkekirkens embeder og teologien bag det "kønsneutrale" embede«, s. 99
 • Hans Raun Iversen, »Teologiske og juridiske mellemværender omkring folkekirkens ordinationsritualer«, s. 113
 • Peter Lodberg, »Det folkekirkelige bispeembede i mellemkirkelig belysning - eksemplificeret ved Porvoo«, s. 127
 • Kirsten Donskov Felter, »Præst - af profession - forholdet mellem præst, provst og biskop professionsteoretisk belyst«, s. 143

III. Forudsætninger

 • Jens Thorkild Bak, »Præsten som tjenestemand teologisk betragtet«, s. 163
 • Lisbet Christoffersen og Pernille Esdahl, »Offentligretlige rammer for præsters arbejde - en analyse af begrebet "særlig tilknytning" som grundlag for kirkelig betjening uden for bopælssognet«, s. 179
 • Om forfatterne, s. 213

Kirkeretsantologi 2010 - Bekendelse og Kirkeordninger

Zacharias Balslev-Clausen, Peter Christensen, Lisbet Christoffersen, Peter Garde, Anders Jørgensen og Kirsten Busch Nielsen (red.), Selskab for Kirkeret, København og Århus 2010, ISBN 978-87-989671-7-0

 • Forord, s. 7

Bekendelse

 • Inger Dübeck, »Den kirkelige retshistorie - Confessio Augustana og Prærogativanordninger«, s. 17
 • Hans Gammeltoft-Hansen, »Bekendelse mellem frihed og binding - med særligt henblik på Confessio Augustana«, s 45
 • Svend Andersen, »At straffe synden i almindelighed - retsteologiske bemærkninger til Danske Lov«, s. 57
 • Peter Widmann, »Frihed og binding i de lutherske bekendelsesskrifter«, s. 93
 • Peder Nørgaard-Højen, »Bekendelsens kirkelige og teologiske betydning - nogle overvejelser over gudstjenestens og bekendelsens normative karakter«, s. 113
 • Niels Henrik Arendt, »Nyformulering af bekendelserne - en nødvendig kirkelig opgave?«, s. 127

Moderniseringsbestræbelser i folkekirken

 • Hans Raun Iversen, »Folkekirken som den fremtræder og definerer sig selv - betænkning 1477 og 1491 og efterfølgende lovgivning«, s. 151
 • Henrik Nepper-Christensen, »Bloktilskud til folkekirken?«, s. 159
 • Peter Christensen, »Omlægning af statens tilskud til folkekirken«, s. 175

Vestnordiske kirkeordninger

 • Jákup Reinert Hansen, »Nyordning af folkekirken på Færøerne«, s. 186
 • Sofie Petersen, »Grønland, grundloven og gejstligheden«, s. 193
 • Hjalti Hugason, »Isländska folkkyrkan«, s. 217
 • Trond Bakkevig, »Den norske kirkes finansiering og kirkens legitimitet«, s. 235
 • Lisbet Christoffersen, »Vestnordiske kirkeordninger i retskulturelt krydspres«, s. 243

Anmeldelser

 • Anders Jørgensen og Zacharias Balslev-Clausen, »Peter Gardes kirkeretlige forfatterskab«, s. 261
 • Kirsten Busch Nielsen, »Præsteløftet, embedsteologien og den danske præst«, s. 267
 • Jacob Holm, »Mit præsteliv med præsteløftet«, s. 275
 • Om forfatterne, s. 279

Kirkeretsantologi 2007 - Kirken selv

Peter Christensen, Lisbet Christoffersen, Peter Garde og Kirsten Busch Nielsen (red.), Selskab for Kirkeret, København og Århus 2007, ISBN 978-87-989671-4-9

 • Peter Christensen, »Forord«, s. 5
 • Hans Gammeltoft-Hansen, »Folkekirkens ledelsesstruktur - juridisk belyst«, s. 9
 • Theodor Jørgensen, »Folkekirkens ledelsesstruktur - teologisk belyst 20 år efter Fuglsang-seminaret«, s. 25
 • Jacob Heinsen, »Modernisering af den folkekirkelige organisation set fra kirkeministeriet«, s. 41
 • Asger Gewecke, »Aktuel kirkeretlig belysning - hvordan tegner konturerne af et folkekirken selv?«, s. 55
 • Niels Henrik Arendt, »Folkekirken selv - hvem og hvad?«, s. 67
 • Svend Andersen, »Kirken selv og kirkeligt selvstyre: en systematisk-teologisk synsvinkel«, s. 73
 • Lisbet Christoffersen, »Folkekirken selv? Regulering af dåb i folkekirken«, s. 83
 • Kristine Garde, »Hjemstedsret i folkekirken - anskuet retsteologisk og kirkeretligt«, s. 105
 • Zacharias Balslev-Clausen, »Folkekirkens indre anliggender - myte eller realitet?«, s. 125

Kirkeretsantologi 2004 - Dansk kirkeret i europæisk belysning

Lisbet Christoffersen, Hans Gammeltoft-Hansen og Theodor Jørgensen (red.), Selskab for Kirkeret, København og Århus 2004, ISBN 87-983855-5-0

 • Forord, s. 9

Indledning

 • Theodor Jørgensen, »Læren om de to riger eller om de to regimenter i evangelisk-luthersk perspektiv som et spørgsmål til kirkeretten«, tidligere publiceret i Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht (ZfeKr), 47. Band, 2. Heft, s. 13
 • Hans Gammeltoft-Hansen, »Schleiermacher og Kierkegaards betydning i den danske kirkeretsforfatningstænkning«, indledningsforelæsning ved Schleiermacher-Kierkegaard-konferencen, Københavns Universitet, 2003, s. 30

Religionsrettens kilder og metoder

 • Henrik Zahle, »Retfærdighed i Praksis«, RUC-konference, 2003, s. 43
 • Kjell-Åke Modeér, »Religionsrättens källor och metoder«, RUC-konference, 2003, s. 48
 • Theodor Jørgensen, »Religionsrettens kilder og metoder«, RUC-konference, 2003, s. 60
 • Jacob Dahl Rendtorff, »Ret og religion. Retsfilosofiske perspektiver«, RUC-konference, 2003, s. 67
 • Lisbet Christoffersen, »Ret i kirken«, Ner, Om norm og rätt, s. 43-56, ISSN 033495450, Uppsala, 2001, s. 93

Europæisk perspektiv

 • Ebbe Holm, »Baptistkirken med europæiske rødder«, RUC-konference, 2003, s. 109
 • Ole Espersen, »Ligemageri eller virkelige problemer?«, RUC-konference, 2003, s. 117
 • Karsten Fledelius, »Kirke-stat forholdet i det nye EU«, RUC-konference, 2003, s. 122
 • Svend Andersen, »Etik og politik i Europa - et luthersk perspektiv«, RUC-konference, 2003, s. 130
 • Eva Maria Lassen, »Religion og menneskerettighederne i Europa«, RUC-konference, 2003, s. 145
 • Steffen Ravn Jørgensen, »EU uden Gud«, RUC-konference, 2003, s. 151
 • Axel Freiherr von Campenhausen, »Det biskoppelige tilsynsembede i de tyske kirker, dets offentlige status og dets delagtighed i kirkelige afgørelser, i historien og i nutiden«, årsmødet 2002 samt The Second Theological Conference - Meissen Agreement, s. 159

Nordisk perspektiv

 • Peter Garde, »Religionsfrihed i de skandinaviske lande«, artiklen er tidligere offentliggjort som "Die Religionsfreiheit in den skandinavischen Ländern" i Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht (ZfeKR) 47 (2002), p. 315-337, s. 175
 • Peter Lodberg, »Charta Oecumenica som retsteologisk og kirkeforfatningsmæssigt problem«, artiklen er tidligere offentliggjort i Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht (ZfeKr), 47. Band, 2. Heft, Juni 2002, p. 197-203, s. 198
 • Inger Dübeck, »Den retlige regulering af kirkernes økonomi i de nordiske lande«, artiklen er tidligere offentliggjort i Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht (ZfeKr), 47. Band, 2. Heft, p. 369-394, 2002, s. 204

Dansk perspektiv

 • Lisbet Christoffersen, »Om pilotering i dansk religionsret«, tidligere publiceret i Samfundsvidenskabelige syn på det religiøse, DJØF, 2001, s. 232
 • Jørgen Stenbæk, »En præstebog fra Lolland-Falsters stift«, tidligere offentliggjort i Lolland-Falsters stiftsbog 2003, s. 252
 • Mogens Heide-Jørgensen, »Staten og trossamfundene uden for Folkekirken«, artiklen er tidligere offentliggjort i EU-ret og Menneskeret, nr. 3, juli 2002, s. 280
 • Lisbet Christoffersen, »Ved lov?«, artiklen er tidligere publiceret i Ugeskrift for Retsvæsen B, p. 505, 1999, s. 304
 • Preben Espersen, »Med lovhjemmel. En kommentar«, artiklen er tidligere publiceret i Ugeskrift for Retsvæsen B, p. 101, 1999, s. 317
 • Armin Geertz, »Udvalget vedrørende trossamfund - vejledende retningslinjer og praksis«, årsmøde 2003, s. 321
 • Carsten Henrichsen, »Godkendelse af trossamfund i Danmark. En forvaltningsretlig vurdering«, årsmøde 2003, s. 340
 • Kirsten Ketscher, »Kvinders grundrettigheder og religionsfriheden«, artiklen er tidligere publiceret i Årsskrift Institut B: Grundrettigheder s. 73-91, DJØF, København 2000, s. 355
 • Preben Espersen, »Kirkeligt socialt arbejde i retlig belysning«, artiklen er tidligere publiceret i Diakoni - en integreret dimension i folkekirkens liv, Aros, 2001, s. 374
 • Frans Ole Overgaard, »Omsorg - Velfærd - Frivillighed - i kirkeligt regi«, fra konference på Sandbjerg 1999, s. 380
 • Jørgen Stenbæk, »Folkekirkens ejendomsforhold og økonomi - historisk belyst«, årsmøde 2002, tidligere publiceret i Kirkehistoriske Samlinger 2003, p. 123-148, s. 421
 • Pernille Esdahl, »Kirkeministerens økonomiske særkompetencer«, årsmøde 2002, s. 448
 • Niels Kærgård, »Folkekirken samfundsøkonomisk set«, årsmøde 2002, s. 469
 • Jakob Hvidt, »Folkekirkens økonomi - overvejelser og fremtid«, årsmøde 2002, s. 495
 • Jens Torkild Bak, »Frihed og kompetence«, Nyborgmøde 2004, s. 505

Kirkeretsantologi 2002

Hans Gammeltoft-Hansen, Per Ingesman og Jørgen Stenbæk (red.), Selskab for Kirkeret, Århus 2002, ISBN 87-983855-4-2

 • Forord, s. 7

I. Grundloven og folkekirken 150 år

 • Hans Gammeltoft-Hansen, »Grundloven, religionsfriheden og Folkekirken« (Folketingets festskrift i anledning af grundlovens 150-års-jubilæum, 1999, s. 445 ff.), s. 9
 • Jens Rasmussen, »J. P. Mynster og statens kirkestyre i tiden op til enevældens afslutning«, s. 31
 • Ditlev Tamm, »Den grundlovsgivende Rigsforsamling og kirken«, s. 67
 • Kristian Hvidt, »Grundloven og dansk kirkepolitik 1849-1883«, s. 82
 • Per Ingesmann, »Grundloven og folkekirken 1883-1922«, s. 97
 • Jørgen Stenbæk, »Folkekirken og grundloven 1923-1940«, s. 112
 • Jens Holger Schjørring, »Den folkekirkelige ordning siden 1945«, s. 126

II. Stat og kirke

 • Per-Olov Ahrén, »Förhållandet mellan stat och kyrka i Sverige ur historisk och kyrkorättslig synvinkel«, s. 148
 • Lars Friedner, »Förhållandet mellan stat och kyrka i Sverige i dag och i framtidan«, s. 158
 • Per-Otto Gullaksen, »Den norske kirke. Rettsteologisk belysning av aktuelle utviklingstrekk«, s. 170
 • Henning Koch, »Stat - kirke. Forholdet mellem den danske Grundlov, Menneskerettighedskonventionerne og EU-retten« (Århus Stifts Årbog 2001, s. 12 ff.), s. 187
 • Peter Lodberg, »Folkekirken som nationalkirke«, s. 201

III. Demokrati - kirke - pluralisme

 • Preben Espersen, »Kirke og demokrati« (Teologien i samfundet. Festskrift til Jens Glebe-Møller, 1998, s. 141 ff.), s. 214
 • Theodor Jørgensen, »Kan kirken have flere meninger? Den rene lære i et pluralistisk samfund. Nogle dogmatiske og retsteologiske overvejelser« (Gudsfolket i Danmark. Om kirkesyn og kirkeforståelse, 1999, s. 95 ff.), s. 225
 • Preben Espersen, »Religionsfrihed i retlig belysning« (Københavns Stifts Årbog 1998, s. 20 ff.), s. 237
 • Preben Espersen, »Den retlige mindretalsbeskyttelse i folkekirken« (Liv, arbejde og forvaltning. Festskrift til Ole Krarup, 1995, s. 150 ff.), s. 242

IV. Bispeembedet

 • Jørgen Stenbæk, »Bispembedet i den evangelisk-lutherske danske folkekirke« (Præsteforeningens Blad 1994, s. 113 ff.), s. 254
 • Preben Espersen, »Biskoppens tilsynsfunktion« (Præsteforeningens Blad 2000, s. 579 ff.), s. 272
 • Aase Garvin, »Biskoppen som stedlig repræsentant for Kirkeministeriet« (Præsteforeningens Blad 2000, s. 583 ff.), s. 279

V. Miscellanea

 • Peter Garde, »Retfærdig rettergang og Præsteretten« (EU-ret og Menneskeret 1997, s. 33 ff.), s. 284
 • Forfatterne, s. 304

Kirkeretsantologi 1997

Hans Gammeltoft-Hansen og Theodor Jørgensen (red.), Selskab for Kirkeret, Aarhus 1997, ISBN 87-983855-3-4

 • Forord, s. 5
 • Peter Garde, »Kirkeretsvidenskaben og retsteologien 1986-1996«, s. 7
 • Jens Christian Nielsen, »Kirkeretsvidenskaben og retsteologien 1986-1996«, s. 19
 • Theodor Jørgensen, »Det almindelige præstedømme. En aktuel dogmatisk perspektivering«, s. 31
 • Niels Hyldahl, »Det almindelige præstedømme i Det Nye Testamente«, s. 43
 • Leif Grane, »Kan det almindelige præstedømme bruges til noget?«, s. 53
 • Jens Thorkild Bak, »Det almindelige præstedømmes betydning for Folkekirkens styre«, s. 63
 • Preben Espersen, »Menighedsbegrebet - det almindelige og det repræsentative medlemskab«, s. 71
 • Hans Raun Iversen, »Menighedsforståelsen og det repræsentative demokrati«, s. 79
 • Mogens Jensen, »Embedets gejstlige myndighed og forpligtelse«, s. 97
 • Hans Gammeltoft-Hansen, »Det almindelige præstedømme og Folkekirkens styre - juridisk set«, s. 107
 • Jørgen Stenbæk, »Selskab for Kirkeret - status og fremtid«, s. 129

Kirkeretsantologi 1994

Hans Gammeltoft-Hansen og Jørgen Stenbæk (red.), Selskab for Kirkeret, Aarhus 1994, ISBN 87-983855-2-6

 • Forord, s. 7

I. Kirkeretlige grundbegreber

 • Preben Espersen, »Samspillet mellem kirkelige og juridiske regler« (Præsteforeningens Blad 1991, s. 971 ff.), s. 9
 • Jørgen Stenbæk, »Folkekirkebegrebet i retsteologisk belysning« (Præsteforeningens Blad 1992, s. 556 ff.), s. 20
 • Asger Gewecke, »Det kirkelige embede« (Præsteforeningens Blad 1992, s. 631 ff.), s. 34
 • Anna Marie Aagaard, »Det almindelige præstedømme - kirkeret« (Præsteforeningens Blad 1992, s. 265 ff.), s. 41

II. Kirkeret - retsteologi

 • Jens Ulf Jørgensen, »Betragtninger over forholdet mellem teologi og jura i historisk betydning« (Præsteforeningens Blad 1992, s. 409 ff.), s. 47
 • Jørgen Stenbæk, »Retsteologi i Danmark« (Præsteforeningens Blad 1992, s. 49 ff.), s. 65
 • Preben Espersen, »Folkekirkebegrebet i kirkeretlig belysning« (Præsteforeningens Blad 1992, s. 529 ff.), s. 84
 • Lisbet Christoffersen, »Kirkeret og Retsvidenskabelig teori og metode, belyst ved eksempler fra sundhedsretten« (utrykt), s. 111

III. Den gejstlige retspleje

 • Jens Ulf Jørgensen, »Hovedpunkter i den kirkelige retsplejes udvikling i Danmark fra middelalderen frem til det 20. århundrede« (Præsteforeningens Blad 1993, s. 1061 ff.), s. 151
 • Preben Espersen, »Domstolsbehandling af gejstlige læresager«, Præsteforeningens Blad 1993, s. 801 ff.), s. 158
 • Hans Gammeltoft-Hansen, »Nogle bemærkninger om forholdet mellem den almindelige og den gejstlige retspleje« (Præsteforeningens Blad 1993, s. 811 ff.), s. 174
 • Theodor Jørgensen, »Autoritet og norm - teologisk og juridisk belyst - med særligt henblik på det kirkelige embede« (Dansk Kirkeliv 1992/1993, s. 51 ff.), s. 191
 • Peter Widmann, »Læredisciplin - og det almindelige præstedømme« (Kritisk Forum for Praktisk Teologi 1993, s. 7 ff.), s. 201

IV. 'Kirkens mund og mæle'

 • Margrete Auken og Kaj Bollmann, »Om 'Kirkens mund og mæle'« (utrykt), s. 214
 • Jens Thorkild Bak, »Helt ind i staten - tak!« (Dansk Kirkeliv 1992/1993, s. 22 ff.), s. 224
 • Rudolph Arendt, »Kirken er kirke og ikke et parlament« (anmeldelse, Kristeligt Dagblad, 9. oktober 1992), s. 234
 • Jørgen Stenbæk, »Om 'Kirkens mund og mæle'« (Præsteforeningens Blad 1992, s. 989 ff.), s. 239
 • Margrete Auken og Kaj Bollmann, »Om 'Kirkens mund og mæle' - et svar til Jørgen Stenbæk« (Præsteforeningens Blad 1993, s. 114 ff.), s. 251
 • Hans Gammeltoft-Hansen, »Kirkeforfatning - for og imod« (utrykt), s. 259

V. Miscellanea

 • Ditlev Tamm, »Præsten som tjenestemand og samvittighedsbegrundet civil ulydighed« (Præsteforeningens Blad 1994, s. 177 ff.), s. 277
 • Preben Espersen, »Kirke og frivilligt arbejde« (Kristeligt Dagblad, 23. marts 1993), s. 290
 • Peter Garde, »Mindretalskirkers og trossamfunds retlige stilling i Kongeriget Danmark - frihed uden lighed« (utrykt), s. 295
 • Peter Garde, »Anmeldelse af Preben Espersen, Kirkeret, Almindelig Del, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1993« (utrykt), s. 324

Forfatternes addresser, s. 334

Kirkeretsantologi 1991

Hans Gammeltoft-Hansen og Jørgen Stenbæk (red.), Selskab for Kirkeret, Aarhus 1991, ISBN 87-983855-1-8

 • Forord, s. 5

I. Kirke og stat - folkekirkens styrelse

 • Poul Andersen, »Folkekirkens Forfatning ordnes ved lov« (Menighedsrådenes Blad 1964), s. 7
 • Theodor Jørgensen, »Folkekirkens ledelsesstruktur - teologisk belyst« (Phønix, 1/1986), s. 13
 • Hans Gammeltoft-Hansen, »Folkekirkens ledelsesstruktur - juridisk belyst« (Phønix, 1/1986), s. 26
 • Niels Thomsen, »Hvordan folkekirken har forandret sig - uden at nogen har bestemt det« (Kritisk Forum for Praktisk Teologi, 39/1990), s. 41
 • Jørgen Stenbæk, »Folkekirken mellem den evangelisk-lutherske kirke og staten« (Kritisk Forum for Praktisk Teologi, 39/1990), s. 50
 • Ditlev Tamm, »Forholdet mellem stat og kirke« (Viborg Stifts Årbog 1990), s. 65
 • Sten Erik Løvgreen, »Stiftsøvrigheden - opbygning og virkemåde« (Aalborg Stiftsbog 1990), s. 75
 • Jørgen Stenbæk, »Den folkekirkelige ledelsesstruktur« (Fyens Stiftsbog 1990 og Meddelelser fra Aarhus Stift 1990), s. 106
 • Preben Espersen, »Anmeldelse af Jens Edvin Andreasen: Konge, rikskirke og lokalmenighet (Oslo 1989)« (Tidsskrift for Rettsvitenskap, 1/1991), s. 119

II. Kirkeret - retsteologi

 • Preben Espersen, »Kirkeretten som juridisk disciplin« (Juristen/Djøf, 7/1989), s. 122
 • Preben Espersen, »Jura og teologi i kirkeretten« (Præsteforeningens Blad, 41/1990), s. 135
 • Hans Gammeltoft-Hansen, »Kirkerettens dobbelte normsystem« (utrykt), s. 152
 • Flemming Kofod-Svendsen, »Kirkerettens dobbelte normsystem« (utrykt), s. 166
 • Jørgen Stenbæk, »Kirkeret - Teologi eller jura« (Teologisk Forum, 1/1991), s. 175
 • »Retsteologi? En kronikrække i Kristeligt Dagblad forår 1991 med bidrag af Preben Espersen, Hans Gammeltoft-Hansen, Finn Riber Jensen og Jørgen Stenbæk«, s. 188

Forfatterne, s. 206

Kirkeretsantologi 1986, Fuglsang-seminaret, januar 1986

Selskab for Kirkeret, Århus 1999, ISBN 87-983855-4-2

 • Forord, s. 5
 • Ditlev Tamm, »Kirkeretsstudiet i Danmark i 200 år«, s. 7
 • Christoph Link, »Kirchenrecht und Kirchenfreiheit in der deuthschen Rechtsentwicklung seit 1945«, s. 19
 • Henrik Christiansen, »Forholdet mellem præsten og biskoppen (præsten og provsten)«, s. 39
 • Jørgen Nielsen, »Forholdet mellem præst og biskop/provst«, s. 45
 • »Debat om forholdet mellem præst og biskop/provst«, s. 51
 • Jørgen Stenbæk, »Forholdet mellem præst og menighed/menighedsråd«, s. 57
 • Carl Christian Jessen, »Forholdet mellem præst og menighed/menighedsråd«, s. 71
 • »Debat om forholdet mellem præst og menighed/menighedsråd«, s. 75
 • Lars Nordskov Nielsen, »Forholdet mellem præst og kirkeministerium«, s. 81
 • Jørgen Glenthøj, »Præst og kirkeministerium«, s. 93
 • »Debat om forholdet mellem præst og kirkeministerium«, s. 97
 • Georg Hille, »Kirkereformer i Norge i 1980-årene«, s. 105
 • »Afsluttende diskussion«, s. 115
 • Deltagerliste, s. 119