En kirkeforfatning anno 2011

"Folkekirkens forfatning ordnes ved lov". Bestemmelsen i grundlovens § 66 kan uændret føres tilbage til junigrundloven af 1849. Siden da har spørgsmålet om en forfatning for folkekirken været behandlet i fire kommissioner og en række private forsøg. Ingen af bestræbelserne har ført til, at der er blevet fremsat forslag til en kirkeforfatningslov.

02.12.2011 | Christoffer Andresen

Selskab for Kirkeret - der blev oprettet i 1986 bl.a. med henblik på at fremme kirkeretlig forskning og undervisning - har fundet, at tiden er inde til at gøre et nyt forsøg og fremlægger et forslag til, hvordan en kirkeforfatning kan tænkes at se ud i dag.

Selskab for Kirkeret håber, at forslaget kan indgå i debatten om folkekirkens fremtid.

Forslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af medlemmer af selskabets bestyrelse. Arbejdsgruppen blev nedsat af bestyrelsen for Selskab for Kirkeret i efteråret 2010.

Arbejdsgruppens udgangspunkt er fagvidenskabeligt retspolitisk. Intentionen er altså ikke, at forslaget som sådan lægger op til en kirkepolitisk linje fra bestyrelsens side - for eksempel i forhold til, om der skal være en kirkeforfatning eller om båndene mellem kirke og stat skal løsnes. Intentionen med rapporten kan formuleres med følgende hvis-så-sætning: “Hvis vi skulle have en kirkeforfatning, så kunne den se sådan ud”.

Arbejdsgruppens rapport udgives i 2012
På grundlag af debatten på årsmødet den 26. september 2011 og efterfølgende bidrag fra medlemmerne og andre interesserede vil en samlet rapport blive færdiggjort. Den samlede rapport vil bestå af forslaget af 26. september 2011 samt en redegørelse for debatten på mødet og de efterfølgende bemærkninger. Fristen for at komme med bidrag udløb den 1. december 2011.

Den samlede rapport vil sammen med foredragene på møderne i efteråret 2010, foråret 2011 og efteråret 2011 blive optrykt i Kirkeretsantologi 2012 ("Forfatningssagen"), der vil blive udgivet i 2012.

Det er muligt at hente rapporten, der blev fremlagt ved årsmødet den 26. september 2011. Klik her.

Podcast fra årsmødet
Det er muligt at høre indlæggene fra årsmødet 26. september 2011 som podcast. Klik her.

Forskningspolitik