Årsmøde 2013

16.08.2013

Tirsdag den 24. september 2013, kl. 13-17, afholdes årsmøde i Selskab for Kirkeret. Årsmøde finder sted på Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet, auditorium 7 (1. sal), Købmagergade 44-46, København.

Traditionen tro vil årsmødet også indeholde en faglig del, der vil blive afholdt under titlen "Trossamfund, stat og samfund".


Selskab for Kirkeret påbegyndte i 2012 en analyse af grundlovens § 69, dvs. af forholdet mellem stat, trossamfund og samfund. Mange andre har set på samme emne de sidste år: Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Danske Kirkers Råd, Folkekirke og Religionsmøde, Grundtvigsk Forum, folkekirken.dk og mange flere. Danske Kirkers Råd har således udsendt et notat til sine medlemskirker om sagen (se www.danskekirkersraad.dk/arbejdsomraader/frihed-og-lige-vilkaar/).
 
Vi er glade for at vide, at mange af disse organisationer har givet tilsagn om at være med ved drøftelserne på Selskab for Kirkerets årsmøde. For os er det oplagt, at der samtidig med arbejdet med grundlovens § 66 også skal ses på, om noget bør gøres for, at landets øvrige trossamfund har gode og relevante arbejdsvilkår. Det er relevant at inddrage hele grundlovens religionskapitel i analysen: religionsfrihed (§ 67), finansiering af trossamfund (forbudet mod tvangsmæssig finansiering af andre end ens eget trossamfund, § 68), de øvrige trossamfunds ydre relationer til det omgivende samfund (§ 69) og kravet om, at alle uden for området for religion behandles lige (§ 70). Vi er således i gang med, hvad man kunne kalde et serviceeftersyn i samfundets aktuelle religionsmodel.
 
Vi påbegyndte emnet i 2012 med at indbyde to parter. Dels redegjorde professor, dr.jur. Eva Smith for grundlaget for og arbejdet i regeringens udvalg til godkendelse af trossamfund. Og dels fremlagde repræsentanter for en række af de større/ældste trossamfund i landet deres overvejelser om, hvorvidt og i givet fald hvordan der kunne være behov for at ændre de retlige rammer for trossamfundenes virksomhed.

Årsmødet sidste år lå imidlertid på en jødisk helligdag. Vi er derfor glade for i år at kunne bygge videre på sidste års analyse med at byde overrabbiner Bent Lexner velkommen.

På dette årsmøde vender vi os dernæst til de mere teoretiske overvejelser: Hvordan responderer trossamfundene på beslutningerne fra udvalget om godkendelse af trossamfund? Hvilke filosofiske reflektioner bør man inddrage i en analyse af forholdet mellem stat, kirke og trossamfund? Har international (konventions)praksis i det 21. århundrede nogle budskaber, der bør formidles i den danske debat?

PROGRAM:

13.00. Velkomst ved formanden for Selskab for Kirkeret, Peter Christensen.

13.15. Professor Lisbet Christoffersen, Roskilde Universitet og Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet: Den danske religionsmodel og de ikke-folkekirkelige trossamfund - en introduktion til temaet.

13.30. Overrabbiner Bent Lexner: Mosaisk Troessamfunds forhold til staten og grundlovens religionsparagraffer - nogen ændringsbehov?

14.00. Ph.d. Niels Valdemar Vinding: Teoretisk analyse af praksis i Udvalget for godkendelse af trossamfund.

14.30. Drøftelse af de to første oplæg.

14.45-15.00. Kaffepause.

15.00. Lektor, ph.d. Sune Lægaard, Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet: Politisk-filosofisk analyse af trossamfundenes forhold til den danske stat.

15.30. Seniorforsker, ph.d. Eva Maria Lassen, Institut for Menneskerettigheder: Internationale menneskeretsstandarder og de danske trossamfund.

16.00. Generel drøftelse af dagens temaer.

16.30. Årsmødets formelle del (dagsorden er udsendt til medlemmerne).

Alle er velkomne til årsmødets faglige del.

Religion og teologi